مسئول دستگاه فناوری اطلاعات الکترونیک

مسئول: دستگاه فناوری اطلاعات الکترونیک الکترونیکی ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی